Inkoop - Uitgaven overstijgen drempelbedrag Europees Aanbesteden (R65880)

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65880
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

 1. Rechtmatigheidsverantwoording - Inkoop en aanbesteding
Samenvatting

Deze controle signaleert crediteuren met uitgaven hoger dan € 200.000 binnen een jaar en nieuwe crediteuren met uitgaven hoger dan € 50.000 binnen een jaar. Van deze crediteuren moet worden vastgesteld of de opdrachten Europees moeten worden aanbesteed.

Risico

Risico op een boete of schadevergoeding.

Regelgeving / beleid
2020
Het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet is van toepassing op overheidsopdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan het in artikel 4, onderdeel a, van richtlijn 2014/24/EU genoemde bedrag, exclusief omzetbelasting.

Een wijziging van de bedragen, genoemd in artikel 4 van richtlijn 2014/24/EU gaat voor de toepassing van de artikelen 2.1 tot en met 2.6a gelden met ingang van de dag waarop het desbetreffende besluit van de Europese Commissie in werking treedt.

2020: Aanbestedingswet 2012 art. 2.1 en 2.7 lid 1


Aanbesteden Europees en internationaal Is een overheidsopdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden? Dan loopt de opdracht via een Europese aanbestedingsprocedure. Hierdoor maken bedrijven meer kans op internationale opdrachten. De Europese Unie (EU) stelt de drempelwaarden iedere 2 jaar opnieuw vast.

Belang van Europese aanbestedingsregels
De Europese aanbestedingsregels moeten zorgen voor 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU. Door Europese aanbestedingen kunnen Nederlandse bedrijven meedoen met een aanbesteding in andere EU-lidstaten. Zo maken ze meer kans op buitenlandse opdrachten. Voor bedrijven uit andere lidstaten die meedoen met een aanbesteding in Nederland geldt hetzelfde.

2020: Rijksoverheid - Aanbesteden Europees en internationaal


Drempelbedragen Europees Aanbesteden

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU
De verordening 2019/1827 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU bepaalt voor:

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  139.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  139.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  5.350.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  214.000,-

2020: - Pianoo - Expertisecentrum Aanbesteden - Drempelbedragen Europees Aanbesteden
De oorspronkelijke bedragen komen uit de richtlijn 2014/24/EU art. 4 en art. 13 (p. 35 en p.40)


Alsnog niet willen sluiten/nakomen overeenkomst
U kunt na gunning niet meer zo eenvoudig van de overeenkomst af. De enige formele grond is dat de rechter het aangaan van de overeenkomst verbiedt.

Als na gunning blijkt dat u geen budget heeft of dat een noodzakelijke vergunning niet is verleend, is dat geen grond om de overeenkomst te ontbinden tenzij een dergelijke ontbindende voorwaarde in de overeenkomst is opgenomen. Wilt u afzien van de overeenkomst, dan heeft de opdrachtnemer recht op schadevergoeding. Omgekeerd kunt u schadevergoeding eisen van de opdrachtnemer als deze de overeenkomst niet kan of wil nakomen. Als partijen hierover geen overeenstemming bereiken, zal de rechter op aanvraag van een der partijen uitspraak moeten doen.

2020: PIANOO - Afronden aanbestedingsprocedure

2021
Het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet is van toepassing op overheidsopdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan het in artikel 4, onderdeel a, van richtlijn 2014/24/EU genoemde bedrag, exclusief omzetbelasting.

Een wijziging van de bedragen, genoemd in artikel 4 van richtlijn 2014/24/EU gaat voor de toepassing van de artikelen 2.1 tot en met 2.6a gelden met ingang van de dag waarop het desbetreffende besluit van de Europese Commissie in werking treedt.

2021: Aanbestedingswet 2012 art. 2.1 en 2.7 lid 1


Aanbesteden Europees en internationaal Is een overheidsopdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden? Dan loopt de opdracht via een Europese aanbestedingsprocedure. Hierdoor maken bedrijven meer kans op internationale opdrachten. De Europese Unie (EU) stelt de drempelwaarden iedere 2 jaar opnieuw vast.

Belang van Europese aanbestedingsregels
De Europese aanbestedingsregels moeten zorgen voor 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU. Door Europese aanbestedingen kunnen Nederlandse bedrijven meedoen met een aanbesteding in andere EU-lidstaten. Zo maken ze meer kans op buitenlandse opdrachten. Voor bedrijven uit andere lidstaten die meedoen met een aanbesteding in Nederland geldt hetzelfde.

2021: Rijksoverheid - Aanbesteden Europees en internationaal


Drempelbedragen Europees Aanbesteden

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU
De verordening 2019/1827 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU bepaalt voor:

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  139.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  139.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  5.350.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  214.000,-

2021: - Pianoo - Expertisecentrum Aanbesteden - Drempelbedragen Europees Aanbesteden
De oorspronkelijke bedragen komen uit de richtlijn 2014/24/EU art. 4 en art. 13 (p. 35 en p.40)


Alsnog niet willen sluiten/nakomen overeenkomst
U kunt na gunning niet meer zo eenvoudig van de overeenkomst af. De enige formele grond is dat de rechter het aangaan van de overeenkomst verbiedt.

Als na gunning blijkt dat u geen budget heeft of dat een noodzakelijke vergunning niet is verleend, is dat geen grond om de overeenkomst te ontbinden tenzij een dergelijke ontbindende voorwaarde in de overeenkomst is opgenomen. Wilt u afzien van de overeenkomst, dan heeft de opdrachtnemer recht op schadevergoeding. Omgekeerd kunt u schadevergoeding eisen van de opdrachtnemer als deze de overeenkomst niet kan of wil nakomen. Als partijen hierover geen overeenstemming bereiken, zal de rechter op aanvraag van een der partijen uitspraak moeten doen.

2021: PIANOO - Afronden aanbestedingsprocedure

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Inkoop - Uitgaven overstijgen drempelbedrag Europees Aanbesteden (R65880)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle crediteuren met uitgaven in het afgelopen jaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

2) De uitgaven in het afgelopen jaar waren hoger dan € 200.000

3) In het geval van nieuwe crediteuren (geen uitgaven in het jaar voorafgaand aan het huidige jaar): de uitgaven waren hoger dan € 50.000


Logica: 1 en (2 of 3)

Berekening financiële impact

De financiële impact is gelijk aan de hoogte van de uitgaven aan de crediteur in het afgelopen jaar.

ValueCareLogo2.png