Voorwaarden en Voorbehoud

Uit normenkadergemeente.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Normenkader bevat verscheidene bronnen, samengesteld, geordend en becommentarieerd door ValueCare BV te Utrecht (“ValueCare”). ValueCare behoudt zich alle daaruit voortvloeiende rechten voorHoewel ValueCare haar uiterste best doet het Normenkader en de daarin vervatte teksten volgens de hoogste zorgvuldigheidseisen te verzorgen, wijst zij elke aansprakelijkheid voor eventueel niet-correct functioneren van het Normenkader, en fouten en onvolledigheden in de gepubliceerde teksten af. Deze, en andere condities, staan hieronder opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden Normenkader ValueCare, die op het gebruik van het Normenkader van toepassing zijn.GEBRUIKSVOORWAARDEN NORMENKADER VALUECARE B.V.

Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van het Normenkader van ValueCare. ValueCare is een handelsnaam van ValueCare B.V., Oudlaan 4, 3515GA Utrecht (Kamer van Koophandel Utrecht 30263705). Deze versie 1.0 is op 8 juli 2015 tot stand gekomen en is leidend tot een nieuwe versie is gepubliceerd op het Normenkader.

1.2 Door het gebruik maken van het Normenkader aanvaardt de Gebruiker dat hij gebonden is aan wat in deze Gebruiksvoorwaarden aan verplichtingen voor Gebruikers is opgenomen.

1.3 In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.3.1 “Gebruiker”: iedere (rechts)persoon die het ValueCare beheerde Het Normenkader gebruikt;
1.3.2 “ValueCare”,. ValueCare B.V. gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van Utrecht onder nummer 30263705 t. h.o.d.n. “ValueCare”;
1.3.3 “Openbare bronnen”, de door ValueCare toegankelijk gemaakte bronnen, zoals bepaald in artikel 2.5 hieronder;
1.3.4 “Het Normenkader”, het door ValueCare via internet in elektronische vorm aan Gebruikers beschikbaar stellen van informatiebronnen en toegankelijk maken daarvan.
1.3.5 “Auteur”: iedere (rechts)persoon die geheel of gedeeltelijk betrokken is bij de totstandkoming van het Normenkader door het verstrekken van daarin voorkomende informatie of het vormgeven daarvan.

Gebruik Normenkader

2.1 Het Normenkader wordt zorgvuldig samengesteld, maar ValueCare en haar Auteurs staan niet in voor de juistheid of volledigheid van het Normenkader en evenmin voor het up to date zijn of worden van het Normenkader.

2.2 Het Normenkader van ValueCare is niet bedoeld als, en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als (juridisch) advies, in welke vorm dan ook. Ieder gebruik van het Normenkader is volledig voor eigen risico van de Gebruiker.

2.3 Gebruikers zijn slechts gerechtigd tot normaal en gangbaar gebruik van het Normenkader op een wijze die de normale exploitatie en functionaliteit van het Normenkader niet in gevaar brengt en waardoor geen ongerechtvaardigde schade aan ValueCare wordt toegebracht toebrengt, dan wel waardoor geen ongerechtvaardigd voordeel ten opzichte van ValueCare ontstaat. Onverminderd het in artikel 5 hieronder bepaalde, zijn Gebruikers slechts gerechtigd tot het maken van een beperkt aantal kopieën of print-outs van individuele pagina’s van het Normenkader, niet-substantiële onderdelen daarvan – in kwantitatief of kwalitatief opzicht – voor eigen studie, oefening of gebruik.

2.4 Gebruikers zijn slechts gerechtigd tot het gebruik van het Normenkader met in achtneming van het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde. Een Gebruiker zal zich te allen tijde houden aan nadere voorschriften en richtlijnen aangaande het gebruik van ValueCare. Gebruikers of Gebruiker zullen geen ongeautoriseerd gebruik maken van het Normenkader.

2.5 Het Normenkader biedt toegang tot een door ValueCare gemaakte selectie uit de voor ValueCare beschikbare informatiebronnen, waaronder wetgeving en officiële publicaties (“Openbare bronnen”). ValueCare bewerkt, rangschikt en publiceert de Openbare Bronnen in het Normenkader.

2.6 ValueCare behoudt zich het recht voor om tussentijds en zonder voorafgaande mededeling aan Gebruiker wijzigingen door te voeren in het Normenkader, waaronder begrepen aanpassingen, verbeteringen en het toevoegen, aanpassen of verwijderen van pagina’s en/of functionaliteiten. ValueCare is niet gehouden specifiek voor Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.


Uitvoering van de diensten en uitsluiting aansprakelijkheid

3.1 Alle diensten die door ValueCare worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen zonder enige resultaatsgarantie. ValueCare laat de door haar aangeboden diensten, waaronder het Normenkader regelmatig toetsen volgens de ISAE 3000 normen.

3.2 Het Normenkader wordt online, via de website van ValueCare aan Gebruiker ter beschikking gesteld.  Aldus is het Normenkader in beginsel 24 uur per dag toegankelijk. ValueCare kan evenwel de beschikbaarheid van het Normenkader of bepaalde informatiebronnen tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging staken in verband met onderhoud of herstel. ValueCare is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die Gebruiker ondervindt als gevolg van het tijdelijk of permanent staken van het Normenkader.

3.3 ValueCare is niet aansprakelijk voor enige omissie, fout, onnauwkeurigheid of ander gebrek in de informatiebronnen en/of in de inhoud van ter beschikking gestelde informatie en voor onjuiste of niet werkzame doorverwijzingen naar informatie. ValueCare is evenmin aansprakelijk voor de toegankelijkheid, juistheid en volledigheid van informatie van derden of van Gebruiker, noch voor de juiste werking en inhoud van gekoppelde websites, apparatuur en programmatuur van derden.

3.4 ValueCare wijst er op dat, indien en voor zover sprake is van de in dit artikel omschreven directe toegankelijkheid van websites van derden, de door deze derden aan de toegang tot en het gebruik van de informatiebronnen gestelde voorwaarden op de toegang tot en het gebruik daarvan door Gebruiker mede van toepassing zullen zijn. Voor zover deze voorwaarden afwijken van de door ValueCare gehanteerde voorwaarden, zullen de voorwaarden van de derde met betrekking tot zulke directe toegang en gebruik jegens Gebruiker prevaleren. Gebruiker staat er jegens ValueCare voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de informatie(-bronnen) van Gebruiker niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Gebruiker vrijwaart ValueCare tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze informatie(-bronnen) van Gebruiker.

3.5 ValueCare en haar Auteurs zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door een Gebruiker of derde ondervonden schade, die op enigerlei verband houdt met het Normenkader, inclusief enig direct of indirect gebruik daarvan, met inbegrip van hyperlinks, achterliggende bronnen of websites of enige achterstand in actualiteit van welke informatie dan ook.

3.6 ValueCare en haar Auteurs zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met of het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op enige informatie in een het Normenkader.

3.7 Indien ValueCare aansprakelijk wordt gesteld door een derde in verband met enige doen of nalaten van een Gebruiker, zal de Gebruiker ValueCare volledig vrijwaren en schadeloos stellen.

Geheimhouding en privacy

4.1 ValueCare is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Gebruiker ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. ValueCare is gerechtigd aan (potentiële) klanten van ValueCare in algemene zin te vermelden dat zij het Normenkader ter beschikking stelt aan Gebruiker.

4.2 Persoonsgegevens van Gebruiker en/of van werknemers van Gebruiker worden door ValueCare niet aan derden verstrekt, tenzij ValueCare gehouden is tot het vertrekken van die gegevens op grond van een op haar rustende wettelijke of daarmee vergelijkbare verplichting.

Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkenrechten en handelsnaamrechten, inzake het Normenkader komen toe aan ValueCare en licentiegevers van ValueCare. Dit geldt ook uitdrukkelijk voor bijdragen en wijzigingen die op instigatie van Gebruiker worden opgenomen in het Normenkader. Gebruiker doet afstand van alle rechten die kunnen rusten op dergelijke bijdragen en wijzigingen.

5.2 Alle rechten van intellectuele eigendom worden uitdrukkelijk voorbehouden en niets uit het Normenkader mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, tenzij en voor zover dwingende toepasselijke wetgeving of de aan Gebruiker kenbaar gemaakte Gebruiksvoorwaarden anders toestaan, zoals bijvoorbeeld het in artikel 2.3 hierboven bepaalde. Het Normenkader en de daarmee verkregen zoekresultaten zullen niet door Gebruiker worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor zij verstrekt zijn.

5.3 ValueCare verleent Gebruiker het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot normaal gebruik van het Normenkader en daardoor toegankelijk gemaakte informatiebronnen en de daarin opgenomen gegevens. Onder ‘normaal gebruik’ is te verstaan het raadplegen van de informatiebronnen, en die strekken tot eigen gebruik door Gebruiker van de resultaten. Het is Gebruiker niet toegestaan om het Normenkader en/of daarmee verkregen zoekresultaten commercieel te exploiteren of het Normenkader anderszins in opdracht van derden te gebruiken.

5.4 Ingeval van enige inbreuk door Gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van ValueCare, is de Gebruiker gehouden alle door ValueCare geleden schade, gederfde winst en kosten volledig te vergoeden.

5.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ValueCare, rechten en/of plichten die zij aan de Overeenkomst ontleent over te dragen aan een derde.

Overige bepalingen

6.1 ValueCare heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. ValueCare zal wijzigingen tenminste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding bekend maken.

6.2 ValueCare kan haar rechtsverhouding tot Gebruiker aan een derde overdragen zonder dat daarvoor de toestemming van Gebruiker is vereist ingeval van reorganisatie, fusie of overname van (de activiteiten van) ValueCare.

6.3 Deze Gebruiksvoorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

6.4 Alle geschillen inzake deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij een andere rechter op grond van een dwingendrechtelijke bepaling bevoegd is.